Bilimsel Program

Bilimsel Program

Kurs 1 Bağışıklama Kursu
Kurs başkanı: Emel Gür
  1. Oturum: Aşılamada temel ilkeler ve rutin aşılar
Oturum Başkanı: Emel Gür
08:45-09:00 Açılış
09:00-09:45 Aşılamada uyulması gereken temel ilkeler - Feyza Koç
09:45-10:30 Ulusal aşı takvimimiz ve rutin aşılar - Selda Karaayvaz
10:30-10:45 Tartışma
10:45-11:00 Kahve Arası
  2. Oturum - Ulusal bağışıklama programı dışı aşılar
Oturum Başkanı: Emel Gür
11:00-11:45 Rutin Dışı Aşılar ve Uygulamaları - Sevtap Velipaşaoğlu
11:45-12:00 Tartışma
12:00 - 13:30 Öğle Yemeği
  3. Oturum - Özel durumlarda aşılama
Oturum Başkanı: Gülbin Gökçay
13:30-14:15 Kronik hastalıklı çocuklarda, primer ve sekonder immün yetersizliklerinde aşılama - Meltem Dinleyici  
14:15-15:00 Solid organ nakli, kök hücre nakli, biyolojik ajan kullanımı durumlarında aşılama - Gonca Keskindemirci 
15:00-15:15 Tartışma ve sorular
15:15-15:30 Kahve Arası
  4. Oturum: Eksik Aşılı Çocuk
Oturum Başkanı: Gülbin Gökçay
15:40-16:00 Eksik aşılı çocuklarda aşılama - Filiz Şimşek Orhon
16:00-16:30 Aşı yan etkileri ve kontrendikasyonları - Seda Topçu 
16:30-16:45 Tartışma ve sorular
16:45-17:00 Kapanış

 

Kurs 2 Yenidoğan Sorunlarına Güncel ve Pratik Yaklaşımlar Kursu
Kurs Başkanları: Hacer Ergin, Münevver Türkmen
09:00-09:20 Doğum odasında yenilikler - Handan Hakyemez Toptan
09:20-09:30 Tartışma
09:30-09:50 Yenidoğan nörolojik muayenesinin özellikleri - Ercan Tutak
09:50-10:00 Tartışma
10:00-10:20 ROP muayenesi: Kime ve ne zaman? İlke Mungan Akın
10:20-10:30 Tartışma
10:30-11:00 Kahve Arası
11:00-11:20 Yenidoğanda tarama testleri - Ramazan Özdemir
11:20-11:30 Tartışma
11:30-11:50 Geç preterm bebeğe yaklaşım - Leyla Karadeniz
11:50-12:00 Tartışma
12:00-12:20 Her yenidoğana kalça ultrasonografisi: Ne kazandırıyor? Ne kaybettiriyor? Kimlere gerekiyor? Zeynep Alp Ünkar
12:20-12:30 Tartışma
12:30-13:30 Öğle Yemeği
13:30-13:50 Solunum sıkıntısı olan yenidoğana yaklaşım - Emrah Can
13:50-14:00 Tartışma
14:00-14:20 NICU hastaları evde nasıl izlenmeli? Nazmiye Nilgün Karadağ
14:20-14:30 Tartışma
14:30-14:50 Yenidoğanın sık rastlanan deri sorunları - Fatma Narter
14:50-15:00 Tartışma
15:00-15:15> Kahve Arası
15:15-15:35 IUGR/Düşük doğum ağırlıklı bebeklerin izlemi - Evrim Kıray Baş
15:35-15:45 Tartışma
15:45-16:05 DAÇ muayenesinde ve takibinde dikkat edilmesi gereken noktalar - Atalay Demirel
16:05-16:15 Tartışma
16:15-16:35 Küçük pretermlerin uzun dönemde prognozu - Suna Oğuz>
16:35-16:45 Tartışma

 

Kurs 3 Pediatrik Kardiyak Aciller Kursu
Kurs başkanları: Alpay Çeliker, Figen Akalın
09:00-09:15 Açılış
09:15-10:30 Taşiaritmi /bradiaritmi - Yakup Ergül
10:30-11:00 Kahve Arası
11:00-11:45 Akut Kalp yetmezliği/kardiyojenik şok - Osman Başpınar
11:45-12:30 Perikardiyal effüzyon/kardiyak tamponad - Kadir Babaoğlu
12:30-14:00 Öğle Yemeği
14:00-14:45 Duktus bağımlı lezyonlar ve acil tedavi yaklaşımı - Reyhan Dedeoğlu
14:45-15:30 Siyanotik spell - Kemal Nişli 
Kurs 4 Pediatrik Toraksta Klinisyenler İçin Radyoloji
Kurs başkanları: Hasan Yüksel, Hüdaver Alper
08:30-09:00 Açılış ve beklentilerin alınması
09:00-09:30 Normal pediatrik akciğer grafisi - Gonca Koç
09:45-10:00 Normal pediatrik toraks BT - Süreyya Burcu Görkem
10:00-11:00 Pediatrik Toraks Klinik-o-Radyoloji: Sık görülen akciğer hastalıkları
"Pnömoni, Plörezi, Bronşiolit, Yabancı Cisim"Klinisyen: Özge Yılmaz
Radyolog: Mine Özkol
11:00-11:30 Kahve Arası
11:30-12:30 Pediatrik Toraks Klinik-o-Radyoloji: Özel Durumlar
"Tüberküloz, Bronşektazi, Kistik Fibrozis, Bronkopulmoner Displazi"Klinisyen: Mehmet Köse
Radyolog: Gonca Koç
12:30-13:30 Öğle Yemeği
13:30 -14:30 Pediatrik Toraks Klinik-o-Radyoloji: Özel Durumlar
"İnterstisyel Akciğer Hastalıkları, Akciğer Nodülleri, Obliteratif Bronşiolit, Sık görülen konjenital anomaliler"Klinisyen: Seda Uyan
Radyolog: Süreyya Burcu Görkem
14:30-15:00 Hangi çocukta akciğer grafisi ve BT istenmeli? Hasan Yüksel
15:00-15:30 Kapanış ve geri bildirim

 

Kurs 5 Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Kursu
Kurs Başkanları: Murat Duman, Dinçer Yıldızdaş
08:30-09:00 Tanışma-Açılış
09:00-09:30 Çocuk hastaya acilde yapılandırılmış yaklaşım - Hayri Levent Yılmaz
09:30-10.00 Sepsis-septik şok - Agop Çıtak
10:00-10:30 Olgularla akut karın ağrısına yaklaşım - Murat Duman
10:30-10:45 Kahve Arası
10:45-11:15 İntrakranial basınç artışı ve tedavisi - R. Dinçer Yıldızdaş
11:15-11:45 Status epileptikus - Nilden Tuygun
11:45 -13:30 Öğle Yemeği
13:30 -14:15 Çocuklarda mekanik ventilasyon - Tanıl Kendirli 
14:15-14:45 Akut solunum sıkıntısı sendromu ve tedavisi - Esra Şevketoğlu
14:45-15:15 Çocuk yoğun bakımda sedasyon ve analjezi - Nilüfer Yalındağ Öztürk
15:15-15:30 Kahve Arası
15:30- 16:00 Kafa travmasına yaklaşım - Murat Anıl
16:00-16:30 İnotrop ve vazpresör ilaç kullanımı - Nurettin Onur Kutluk
16:30-17:15 Olgularla çocuk acil ve yoğun bakım - Oğuz Dursun
17:15-17:30 Kursun değerlendirilmesi ve kapanış

 

Kurs 6

turk neonatoloji dernegi logo v2

Türk Neonatoloji Derneği Temel Mekanik Ventilasyon Kursu
Kurs başkanları: Hasan Özkan, Şule Yiğit

09:00-10.00 Solunum fizyolojisi ve solunum destek ilkeleri - Ebru Yalın İmamoğlu
10.00-11:00 Mekanik ventilasyon uygulamalarında temel kavramlar - Esra Önal
11:00-11:30 Kahve Arası
11:30-12:30  Olgularla non invazif ventilasyon - Saadet Arsan
12:30-14:00 Öğle Yemeği
13:30 -14:00 Ventilatördeki hastanın bakımı ve izlemi - Betül Acunaş
15:00-16:00 Olgularla konvansiyonel mekanik ventilasyon - Zeynep İnce
16:00-16:30 Kahve Arası
16:30-17:30 Olgularla ventilatörden ayırma - Serdar Cömert
Kurs 7 Radyoloji Kursu
Kurs Başkanı: Sebuh Kuruğoğlu
08:45-10:30  Çocuklarda batın görüntüleme - Sebuh Kuruğoğlu
10:30-11:00 Kahve Arası
11:00-12:30  Çocuklarda genitoüriner görüntüleme - Sebuh Kuruğoğlu
12:30-13:30 Öğle Yemeği
13:30 -15:00  Çocuklarda alt solunum yolu enfeksiyonlarını görüntüleme - Sebuh Kuruğoğlu
15:00-15:30 Kahve Arası
15:30- 18:00  Çocukluk çağı artritlerinde görüntüleme - Sebuh Kuruğoğlu

 

Kurs 8 Beslenme Kursu
Kurs Başkanları: Fügen Çullu Çokuğraş, Ayşe Selimoğlu
09:00-09:20 Erken dönem beslenmenin mikrobiyota ve immüniteye etkisi - Funda Çetin
09:20-09:30 Tartışma
09:30-09:50 Tamamlayıcı beslenmede pratik yaklaşımlar - Ayşe Selimoğlu
09:50-10:00 Tartışma
10:00-10:20 Çocuklarda vitamin-mineral desteği Ne zaman? Nasıl? Mustafa Akçam
10:20-10:30  Tartışma
10:30-11:00 Kahve Arası
11:00-11:20 İnfantil kolik, regürjitasyon, kabızlıkta anne ve çocuk beslenmesi - Vildan Ertekin
11:20-11:30 Tartışma
11:30-11:50 İrritabl barsak hastalığı ve kabızlıkta beslenme - Fulya Gülerman
11:50-12:00 Tartışma
12:00-12:20 Besin alerjilerinde beslenme yaklaşımları - Fügen Çullu Çokuğraş
12:00-12:30 Tartışma
12:30-13:30 Öğle Yemeği
13:30-13:50 Kistik fibrozda beslenme - Özlem Durmaz
13:50-14:00 Tartışma
14:00-14:20 Hafif-orta malnütrisyonda beslenme yaklaşımları - Ahmet Baştürk
14:20-14:30 Tartışma
14:30-14:50 Enteral beslenme; ne zaman? Nasıl? Engin Tutar
14:50-15:00 Tartışma
15:00-15:15 Kahve Arası
15:15-15:35 Eozinofilik hastalıklarda beslenme - Çiğdem Arıkan
15:35-15:45 Tartışma
15:45-16:05 Kronik hastalıklarda beslenme ipuçları - Yaşar Doğan
16:05-16:15 Tartışma
 16:15-16:35 Örneklerle parenteral beslenme - Merve Kesim Usta
 16:35-16:45 Tartışma

 

Saat Prof. Dr.
Sezai Bedrettin Tümay Salonu
08:30-10:00 AÇILIŞ OTURUMU: ÇOCUK VE ŞİİR
Oturum başkanları: Mehmet Vural, Özgür Kasapçopur
Çocuk ve şiir - Sunay Akın
Çocuk, şiir ve sinema - Ercan Kesal
Çocuk hekimi iken ozan olmak: Ceyhun Atuf Kansu - Bahar Gökler
10:00-11:00 head
ÇOCUK HEKİMLİĞİNİN DÜNÜ, BUGÜNÜ VE YARINI

Oturum başkanları: Fügen Çullu Çokuğraş, Çiğdem Aktuğlu Zeybek
Konuşmacılar: Alfred Tenore, Şükrü Hatun 
11:00-11:30 Kahve Arası
11:30-12:15 nutriciahead v2

Uydu Sempozyumu

Oturum başkanı: Ener Çağrı Dinleyici
Human milk bioactives: postbiotics, HMOs / Anne sütü biyoaktifleri: Postbiyotikler ve anne sütü oligosakkartileri (HMO) - Flavia Indrio
12:15-13:15 Öğle Yemeği
13:15-14:15 head
KONFERANS
Oturum Başkanları: Erbil Ünsal, Nuray Aktay Ayaz
Çocukluk çağı bağ dokusu hastalıklarını nasıl tanıyalım? Clarissa Pilkington
14:15-15:00 PANEL
YENİLİKÇİ TEDAVİ YAKLAŞIMLARI: SMA'DA GEN REPLASMAN TEDAVİSİ

Oturum Başkanı: Sema Saltık
Konuşmacılar: Ferda Özkınay, Serhat Güler
15:00-15:30 Kahve Arası
15:30-16:15  sma
Uydu Sempozyumu
Oturum başkanı: Cumhur Aydemir
Fetal programlama ve obezite - Serap Kalkanoğlu Sivri
16:15-17:15 interak
ETKİLEŞİMLİ (İNTERAKTİF) OTURUM: ÇOCUKLUK ÇAĞINDA SÜREGEN ÖKSÜRÜK
Oturum Başkanı: Haluk Çokuğraş
Konuşmacılar: Ayşe Ayzıt Kılıç, Mehmet Ada, Bülent Karadağ
17:15-18:00 interak
ETKİLEŞİMLİ (İNTERAKTİF) OTURUM: ÇOCUKLUK ÇAĞINDA DÖKÜNTÜ
Oturum başkanları: Özcan Bör, Güldane Koturoğlu
Enfeksiyon - Ergin Çiftci
Romatoloji- Yelda Bilginer
Alerji- Koray Harmancı 

 

Saat Prof. Dr.
Özdemir İlter Salonu
08:30-10:00  
10:00-11:00  
11:00-11:30 Kahve Arası
11:30-12:15  
12:15-13:15 Öğle Yemeği
13:15-14:15 PANEL
PEDİYATRİK KARDİYOLOJİDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR
Oturum Başkanları: Funda Öztunç, Rukiye Eker Ömeroğlu
Konjenital kalp hastalıklarının tanı ve tedavisinde güncel yaklaşımlar - Ahmet Çelebi
Aritmi tedavisinde güncel yaklaşımlar - Celal Akdeniz
ARA'da değişen tanı kriterleri/güncel yaklaşım - Zülal Ülger
14:15-15:00  
15:00 - 15:30 Kahve Arası
15:30-16:15  
16:15-17:15 PANEL
YOĞUN BAKIMDA GÜNCELLEME

Oturum Başkanları: Metin Karaböcüoğlu, Agop Çıtak
İnvaziv mekanik ventilasyon - Demet Demirkol
Renal replasman tedavisi - Esra Şevketoğlu
Ekstrakorpereal membran oksijenizasyonu - Tanıl Kendirli
17:15-18:00 PANEL
GÖĞÜS HASTALIKLARINDA GÜNCELLEME

Oturum başkanları: Yaşar Doğan, Figen İnce
Bronşiolite yaklaşım - Velat Şen
Pnömonilere yaklaşım - Nural Kiper

 

Saat Prof. Dr.
Metine Bilger Salonu
08:30-10:00  
10:00-11:00  
11:00-11:30 Kahve Arası
11:30-12:15  
12:15-13:15 Öğle Yemeği
13:15-14:15 KONFERANS
Solunum yolu enfeksiyonlarında hekimlik sanatı Ateş Kara, Hasan Tezer
14:15-15:00  
15:00 - 15:30 Kahve Arası
15:30-16:15  
16:15-17:15 PANEL
Oturum başkanları: Neslihan Mungan, Hacer Ergin
Kalıtsal metabolizma hastalıklarında tanı ve tedavi yolculuğu- QUO VADİS - Fatih Ezgü
17:15-18:00 PANEL
HEMATOLOJİDE GÜNCELLEME

Oturum başkanları: Tiraje Celkan, Namık Özbek
İdiyopatik trombositopenide yeni kılavuzlar eşliğinde tedavi - Şule Ünal
Operasyon öncesi hematolojik değerlendirme: Hangi test? Ne kadar gerekli? Zühre Kaya
Trombozlu çocuk: Kime hangi testler yapılmalı? Hangi ilaç? Ne kadar tedavi? Hale Ören

 

Saat Prof. Dr.
Şükran Yalçındağ Salonu
08:30-10:00  
10:00-11:00  
11:00-11:30 Kahve Arası
11:30-12:15  
12:15-13:15 Öğle Yemeği
13:15-14:15 EPA/UNEPSA-IPA Oturumu 
14:15-15:00  
15:00 - 15:30 Kahve Arası
15:30-16:15  
16:15-17:15 UZMANINA DANIŞALIM
Oturum başkanları: Abdülkadir Bozaykut, Çağatay Nuhoğlu
Çocuk ve göz sağlığı - Tülin Berk
Çocuk ve diş sağlığı - Ali Menteş
17:15-18:00 PANEL GLUTEN İLİŞKİLİ HASTALIKLAR
Oturum başkanları: Fügen Çullu Çokuğraş, Tanju Özkan
Çölyak Hastalığı - Buket Dalgıç
Çölyak dışı gluten duyarlılığı ve alerjisi- Aydan Kansu

 

Saat Prof. Dr.
Sezai Bedrettin Tümay Salonu
08:00-09:00 Sözel bildiriler 1
Bildiri başkanları: Seda Geylani Güleç, Dilek Uludağ Alkaya
09:00-10.00 KONFERANS
Oturum başkanları: Mübeccel Demirkol, Ertuğrul Kıykım
Çocuklarda ne zaman metabolik hastalık düşünelim? Saadet Andrews
10:00-10:45

nutricia
UYDU SEMPOZYUMU
Oturum başkanı: Fügen Çullu Çokuğraş
Malnütrisyon tanı ve tedavisi - Ömer Faruk Beşer

10:45-11:15 Kahve Arası
11:15-12:15 KONFERANS
Oturum başkanları: Murat Elevli, Mukaddes Kalyoncu
Kawasaki Hastalığı - Ali Yalçındağ
12:15-13:00

gsk
Uydu Sempozyumu

Meningokok B'yi engellemek: Sözümüzü tutuyoruz
Oturum Başkanı: Serdar Öztürk
Konuşmacılar: Selim Badur, Nuran Salman

13:00-14:00 Öğle Yemeği
14:00-15:00 PANEL - AHMET ARVAS ONURUNA
AŞI KARARSIZLIĞI

Oturum başkanı: Zafer Kurugöl
Hazırlayıcı faktörler - Muzaffer Eskiocak
Günümüzde gelinen nokta - Emel Gür
Aşı kabulünü artırmak için yapabileceklerimiz - Feyza Koç
15:00-15:45

pfizer
UYDU SEMPOZYUMU

Oturum başkanı: Zafer Kurugöl
Meningokok hastalıkları: Hangi aşı, ne zaman? Zafer Kurugöl, Dilek Yılmaz Çiftdoğan

15:45-16:15 Kahve Arası
16:15-17:15 KONFERANS
ÇAĞIMIZIN BÜYÜYEN SORUNU: OBEZİTE VE HİPERTANSİYON
Oturum başkanları: Necla Buyan, Ozan Özkaya
Obezite ve metabolik sendrom - Özgür Pirgon
Hipertansiyon - Kenan Bek
17:15-18:15 interak
ETKİLEŞİMLİ (İNTERAKTİF) OTURUM: ÇOCUKLUK ÇAĞINDA ÖDEM

Oturum başkanları: Lale Sever, Ayşe Güler Eroğlu
Nefroloji gözüyle ödem - İsmail Dursun
Kardiyolojik ödem - İlker Kemal Yücel
Alerji bakış açısı ile ödem- Safa Barış

 

Saat Prof. Dr.
Özdemir İlter Salonu
08:00-09:00 Sözel bildiriler 2
Bildiri başkanılar: Meltem Erol, Ayşegül Ünüvar
09:00-10.00 PANEL
GASTROENTEROLOJİDE GÜNCELLEME
Oturum başkanları: Tufan Kutlu, Duran Arslan
Sindirim sistemi hastalıklarında probiyotiklerin rolü - Ömer Faruk Beşer
Keşfinin 38.yılında Helicobacter Pylori - Deniz Ertem
10:00-10:45  
10:45-11:15 Kahve Arası
11:15-12:15 KONFERANS
Oturum başkanı: Özlem Hergüner
Erken tedavi için olgularla hipotoniden SMA'ya yolculuk - Sema Saltık
12:15-13:00  
13:00-14:00 Öğle Yemeği
14:00-15:00 PANEL
BÜYÜK SORUN: SÜREGEN HASTALIKLARDA ÇOCUKLUKTAN ERİŞKİN DÖNEME GEÇİŞ

Oturum başkanları: Çağlar Çıtak, Vefik Arıca
Pediatrist gözü ile - Harika Alpay
Erişkin gözü ile - Serdal Uğurlu
15:00-15:45  
15:45-16:15 Kahve Arası
16:15-17:15 PANEL
ÇOCUK ACİLDE GÜNCELLEME: SOLUNUM SIKINTISI OLAN ÇOCUĞA YAKLAŞIM
Oturum başkanları: Nilden Tuygun, Dinçer Yıldızdaş
Yatak başı ultrasonografi (USG) kullanımı- Murat Duman
Oksijen ve non-invaziv solunum destek tedavileri - Eylem Ulaş Saz
Medikal tedavi yaklaşımları - Hayri Levent Yılmaz
17:15-18:15 PANEL
Oturum başkanları: Yunus Söylet, Osman Dönmez
Cerrahi ürolojik aciller - Mehmet Eliçevik
Cerrahi aciller - Rahşan Özcan

 

Saat Prof. Dr.
Metine Bilger Salonu
08:00-09:00 Sözel bildiriler 3
Bildiri başkanları: Güner Karatekin, Şahin Hamilçıkan
09:00-10.00 PANEL - AHMET ARVAS ONURUNA
SAĞLAM ÇOCUK İZLEMİ

Oturum başkanları: Emel Gür, Olcay Yasa
Çocuk sağlığı izleminde dikkat edilecek noktalar- Emel Örün
Rutin taramalarda son gelişmeler- Oya Baltalı
Sık rastlanan sorunlar - Perran Boran
10:00-10:45  
10:45-11:15 Kahve Arası
11:15-12:15 YENİDOĞANDA GÜNCELLEME
Oturum başkanları: Asuman Çoban, Esin Koç
Surfaktan tedavisinde yenilikler - Nilgün Köksal
Hipoksik iskemik ensefalopati tedavisinde yenilikler - Mete Akisu
Intraventriküler hemorajide yeni yaklaşımlar - Eren Özek
12:15-13:00  
13:00-14:00 Öğle Yemeği
14:00-15:00 interak
PANEL
GENETİKTE GÜNCELLEME: YENİ YOLAKLAR VE YENİ TESTLER (OLGU ÖRNEKLERİYLE İNTERAKTİF OTURUM)
Oturum başkanları: Mehmet Seven, Ercan Mıhçı
Konuşmacılar: Beyhan TüysüzÖzgür Çoğulu, Banu Nur

15:00-15:45  
15:45-16:15 Kahve Arası
16:15-17:15 PANEL
ADOLESANDA RİSKLİ DAVRANIŞLAR VE REZİLYANS

Oturum başkanları: Oya Ercan, Orhan Derman
Adolesanda tütün, alkol ve madde kullanımı - Kayı Eliaçık
Adolesanda şiddet davranışı - Aylin Yetim Şahin
Rezilyans - Gökhan Oral
17:15-18:15 PANEL
Oturum başkanları: Levent Saltık, Emine Güllüelli
Çocuk ve spor - Ela Tarakçı, Bülent Bayraktar

 

Saat Prof. Dr.
Şükran Yalçındağ Salonu
08:00-09:00 Sözel bildiriler 4
Bildiri başkanları: Adem Karbuz, Serdar Cömert
09:00-10.00  
10:00-10:45  
10:45-11:15 Kahve Arası
11:15-12:15 Sözel bildiriler 5 - Çocuk Acil ve Yoğun Bakım
Bildiri başkanı: Güntülü Şık
12:15-13:00  
13:00-14:00 Öğle Yemeği
14:00-15:00 Sözel bildiriler 6 - Çocuk Hematoloji ve Onkoloji
Bildiri başkanları: Süheyla Ocak, Meryem Albayrak
15:00-15:45  
15:45-16:15 Kahve Arası
16:15-17:15 Sözel bildiriler 7
17:15-18:15 KONFERANS
Oturum başkanları: Ferhan Kandemir, Nafiye Urgancı
Çocuklarda yapısal hastalıkların evrimsel kökeni - Ergün Çil

 

Saat Prof. Dr.
Sezai Bedrettin Tümay Salonu
08:00-09:00 Sözel bildiriler 8
Bildiri başkanı: Sadık Sami Hatipoğlu
09:00-10.00 KONFERANS
Oturum başkanları: Alev Hasanoğlu, Sertaç Arslanoğlu
Çocukluk çağında aralıklı açlık diyeti - Selda Hızel Bülbül, Nur Arslan
10:00-11:00 KARŞIT GÖRÜŞLER OTURUMU
Oturum başkanları: Aysun Bideci, Fahri Ovalı
D vitamini (Az mı ? Çok mu?) Abdullah Bereket, Olcay Evliyaoğlu
11:00-11:30 Kahve Arası
11:30-12:15 evolvia
Uydu Sempozyumu

İSPA Tedavisinde Yenilikçi Yaklaşımlar
Oturum başkanı: Turgay Coşkun
Konuşmacı: Zeynep Tamay
12:15-13:00 KONFERANS
Oturum başkanları: İsmail Göçmen, Hanifi Soylu
Çocukluk çağında istismar: Tıbbi açıdan çocukluk çağında istismarı nasıl önleyelim - Orhan Derman
Hukuksal açıdan çocukluk çağında istismarı nasıl önleyelim? Şahin Antakyalıoğlu
13:00-14:00 Öğle Yemeği
14:00-14:45 novartis 
UYDU SEMPOZYUMU
TANIDAN TEDAVİYE OTOİNFLAMATUAR HASTALIKLAR

Oturum başkanı: Seza Özen
Otoinflamatuar hastalıkların yönetimi: Kontrol kimde? - Seza Özen
Güncel veriler ile SJIA tedavisinde Canakinumab - Sezgin Şahin
14:45-15:45 PANEL
DEPREM VE ÇOCUK
Oturum başkanları: Rejin Kebudi, Bülent Zülfikar
Türkiye'de deprem gerçeği - İsak Yılmaz
Felaketler sırasında etkilenen çocukların sağlığı - Mehmet Şükrü Sever
15:45-16:15 Kahve Arası
16:15-17:30 KONFERANS
Yapay zeka - Orhan Bursalı, Cem Sayın, Tanol Türkoğlu
17:30-18:30

 

Saat Prof. Dr.
Özdemir İlter Salonu
08:00-09:00 Sözel bildiriler 9
Bildiri başkanları: Akın İşcan, İhsan Kafadar
09:00-10.00 PANEL
NEFROLOJİDE GÜNCELLEME

Oturum başkanları: Mesiha Ekim, Hakan Poyrazoğlu
Mikrobiyata böbreği etkiliyor mu? Ahmet Nayır
Genetik nefrolojiye neler kattı? Fatih Özaltın
10:00-11:00 TPKcocuk romatoloji dernegi logo

PANEL
TÜRK PEDİATRİ KURUMU ve ÇOCUK ROMATOLOJİ DERNEĞİ ORTAK OTURUMU

Oturum başkanları: Metin Kaya Gürgöze, Balahan Bora Makay
Çocukluk çağında süregen artritleri nasıl tanıyalım ve yönetelim? Kenan Barut
Çocukluk çağında vaskülitleri nasıl tanıyalım ve yönetelim? Betül Sözeri
Çocukluk çağında PFAPA sendromunu nasıl tanıyalım ve yönetelim? Amra Adroviç
11:00-11:30 Kahve Arası
11:30-12:15  
12:15-13:00 PANEL
İMMÜNOLOJİ

Oturum başkanları: Yıldız Camcıoğlu, Mutlu Yüksek
Ne zaman primer immün yetmezlik düşünelim? İsmail Reisli
Nötropeni ve nötrofil fonksiyon bozukluklarına yaklaşım - Şebnem Kılıç
13:00-14:00 Öğle Yemeği
14:00-14:45  
14:45-15:45 PANEL
ALERJİDE GÜNCELLEME
Oturum başkanı: Nermin Güler, Nerin Bahçeciler
Anafilaksiye yaklaşım - Derya Altıntaş
Ürtikere yaklaşım - Nihat Sapan
15:45-16:15 Kahve Arası
16:15-17:30 PANEL
ÇOCUK NÖROLOJİDE GÜNCELLEME
Oturum başkanı: Kürşat Bora Çarman, Gülten Erçal
Epileptik nöbetlerden epilepsiye - Kürşad Aydın
Epilepsi dışı vitamin ile tedavi edilebilen pediatrik nörogenetik hastalıklar - Uluç Yiş
17:30-18:30 ASİSTAN FORUMU
Türkiyede asistanlıktan yurtdışında kariyere uzanan yol - Saadet Andrew, Ali Yalçındağ, Gizem Pamuk, Övgü Kul

 

Saat Prof. Dr.
Metine Bilger Salonu
08:00-09:00 Sözel bildiriler 10
Bildiri başkanları: Mehmet Satar, Yasemin Akın
09:00-10.00 PANEL
ENDOKRİNDE GÜNCELLEME

Oturum başkanları: Oya Ercan, Rüveyda Bundak
Konjenital hiptiroidizm taraması - Esra Papatya Çakır
Endokrinolojik nedenli hipoglisemiler - Erdal Eren
Tip I diyabet tedavisinde yenilikler - Şükrü Hatun
10:00-11:00 PANEL
ONKOLOJİDE GÜNCELLEME

Oturum başkanı: Nurdan Taçyıldız, Alp Özkan
Kansere ailevi yatkınlık: Hangi hasta? Hangi aile? Elif Güler
Beslenme-kanser ilişkisi: Ne yiyelim? Dilek İnce
Malignite olmasın? Pediatrik kanserlerde uyarıcı bulgular - Dildar Bahar Genç
11:00-11:30 Kahve Arası
11:30-12:15  
12:15-13:00 PNE

PINE SMART BEBEK BEZİ OTURUMU

Oturum başkanı: Zeynep Güngör, Aysun Karabay Bayazıt
İdrar yolu enfeksiyonuna güncel yaklaşım - Selçuk Yüksel
İdrar yolu enfeksiyonu tanısına pratik yaklaşım - Özlem Balcı Ekmekçi
13:00-14:00 Öğle Yemeği
14:00-14:45  
14:45-15:45 PANEL
YENİDOĞAN OTURUMU: TND REHBERLERİ NE DİYOR?
Oturum başkanları: Nuray Duman, Sezin Ünal
Yenidoğan kan ürünleri transfüzyonu - Merih Çetinkaya
Yenidoğanın güvenli nakli - Nejat Narlı
RSV profilaksisi - Tuğba Erener Ercan
15:45-16:15 Kahve Arası
16:15-17:30 PANEL
ENFEKSİYON HASTALIKLARINDA GÜNCELLEME

Oturum başkanları: Haluk Çokuğraş, Ateş Kara
Güncel tüberküloz tedavisi - Mustafa Hacımustafaoğlu
Yeni tanıştığımız enfeksiyonlar - Hasan Tezer
17:30-18:30  

 

Saat Prof. Dr.
Şükran Yalçındağ Salonu
08:00-09:00 Sözel bildiriler 11
Bildiri başkanları: Nursel Elçioğlu, Esra Kılıç
09:00-10.00 interak

KONFERANS - GENETİK
CRISPR-CAS9” GENOM DÜZENLEME (EDITING) YÖNTEMİ: GENETİK TANI VE TEDAVİLERİNDE KULLANIM

Oturum başkanları: Koray Boduroğlu, Şehime Temel 
CRISPR-CAS9 genom editing yöntemi prensipleri ve güncel kullanımı - Ferda Özkınay
CRISPR-CAS9 genom editing teknikleri - H. Güneş Özhan
10:00-11:00 KONFERANS
Oturum başkanları: Filiz Bakar, Çiğdem El
Ekran bağımlılığı -Burak Doğangün, Şafak Eray
11:00-11:30 Kahve Arası
11:30-12:15  
12:15-13:00 EPA/UNEPSA/IPA Oturumu
13:00-14:00 Öğle Yemeği
14:00-14:45  
14:45-15:45 PEDİATRİDE TANILANDIRMASI ZOR OLGULAR VE PAYLAŞIMI
Oturum başkanları: Kenan Barut, Ömer Faruk Beşer
15:45-16:15 Kahve Arası
16:15-17:30 PEDİATRİDE TANILANDIRMASI ZOR OLGULAR VE PAYLAŞIMI
Oturum başkanları: Kenan Barut, Ömer Faruk Beşer
17:30-18:30  

 

Saat Prof. Dr. Şükran Yalçındağ Salonu
08:00-09:00 Sözel Bildiriler 12
09:00-10.00 AKILCI İLAÇ OTURUMU
Oturum Başkanları: Cemal Mert, Figen İnce
Konuşmacı: Emin Ünüvar
10:00-11:00 KAPANIŞ OTURUMU
100. yılında 23 Nisan ve Çocuk Hekimleri - Özgür Kasapçopur

 

Bilimsel Program

Kurs 1 Bağışıklama Kursu
Kurs başkanı: Emel Gür
  1. Oturum: Aşılamada temel ilkeler ve rutin aşılar
Oturum Başkanı: Emel Gür
08:45-09:00 Açılış
09:00-09:45 Aşılamada uyulması gereken temel ilkeler - Feyza Koç
09:45-10:30 Ulusal aşı takvimimiz ve rutin aşılar - Selda Karaayvaz
10:30-10:45 Tartışma
10:45-11:00 Kahve Arası
  2. Oturum - Ulusal bağışıklama programı dışı aşılar
Oturum Başkanı: Emel Gür
11:00-11:45 Rutin Dışı Aşılar ve Uygulamaları - Sevtap Velipaşaoğlu
11:45-12:00 Tartışma
12:00 - 13:30 Öğle Yemeği
  3. Oturum - Özel durumlarda aşılama
Oturum Başkanı: Gülbin Gökçay
13:30-14:15 Kronik hastalıklı çocuklarda, primer ve sekonder immün yetersizliklerinde aşılama - Meltem Dinleyici  
14:15-15:00 Solid organ nakli, kök hücre nakli, biyolojik ajan kullanımı durumlarında aşılama - Gonca Keskindemirci 
15:00-15:15 Tartışma ve sorular
15:15-15:30 Kahve Arası
  4. Oturum: Eksik Aşılı Çocuk
Oturum Başkanı: Gülbin Gökçay
15:40-16:00 Eksik aşılı çocuklarda aşılama - Filiz Şimşek Orhon
16:00-16:30 Aşı yan etkileri ve kontrendikasyonları - Seda Topçu 
16:30-16:45 Tartışma ve sorular
16:45-17:00 Kapanış

 

Kurs 2 Yenidoğan Sorunlarına Güncel ve Pratik Yaklaşımlar Kursu
Kurs Başkanları: Hacer Ergin, Münevver Türkmen
09:00-09:20 Doğum odasında yenilikler - Handan Hakyemez Toptan
09:20-09:30 Tartışma
09:30-09:50 Yenidoğan nörolojik muayenesinin özellikleri - Ercan Tutak
09:50-10:00 Tartışma
10:00-10:20 ROP muayenesi: Kime ve ne zaman? İlke Mungan Akın
10:20-10:30 Tartışma
10:30-11:00 Kahve Arası
11:00-11:20 Yenidoğanda tarama testleri - Ramazan Özdemir
11:20-11:30 Tartışma
11:30-11:50 Geç preterm bebeğe yaklaşım - Leyla Karadeniz
11:50-12:00 Tartışma
12:00-12:20 Her yenidoğana kalça ultrasonografisi: Ne kazandırıyor? Ne kaybettiriyor? Kimlere gerekiyor? Zeynep Alp Ünkar
12:20-12:30 Tartışma
12:30-13:30 Öğle Yemeği
13:30-13:50 Solunum sıkıntısı olan yenidoğana yaklaşım - Emrah Can
13:50-14:00 Tartışma
14:00-14:20 NICU hastaları evde nasıl izlenmeli? Nazmiye Nilgün Karadağ
14:20-14:30 Tartışma
14:30-14:50 Yenidoğanın sık rastlanan deri sorunları - Fatma Narter
14:50-15:00 Tartışma
15:00-15:15> Kahve Arası
15:15-15:35 IUGR/Düşük doğum ağırlıklı bebeklerin izlemi - Evrim Kıray Baş
15:35-15:45 Tartışma
15:45-16:05 DAÇ muayenesinde ve takibinde dikkat edilmesi gereken noktalar - Atalay Demirel
16:05-16:15 Tartışma
16:15-16:35 Küçük pretermlerin uzun dönemde prognozu - Suna Oğuz>
16:35-16:45 Tartışma

 

Kurs 3 Pediatrik Kardiyak Aciller Kursu
Kurs başkanları: Alpay Çeliker, Figen Akalın
09:00-09:15 Açılış
09:15-10:30 Taşiaritmi /bradiaritmi - Yakup Ergül
10:30-11:00 Kahve Arası
11:00-11:45 Akut Kalp yetmezliği/kardiyojenik şok - Osman Başpınar
11:45-12:30 Perikardiyal effüzyon/kardiyak tamponad - Kadir Babaoğlu
12:30-14:00 Öğle Yemeği
14:00-14:45 Duktus bağımlı lezyonlar ve acil tedavi yaklaşımı - Reyhan Dedeoğlu
14:45-15:30 Siyanotik spell - Kemal Nişli 
Kurs 4 Pediatrik Toraksta Klinisyenler İçin Radyoloji
Kurs başkanları: Hasan Yüksel, Hüdaver Alper
08:30-09:00 Açılış ve beklentilerin alınması
09:00-09:30 Normal pediatrik akciğer grafisi - Gonca Koç
09:45-10:00 Normal pediatrik toraks BT - Süreyya Burcu Görkem
10:00-11:00 Pediatrik Toraks Klinik-o-Radyoloji: Sık görülen akciğer hastalıkları
"Pnömoni, Plörezi, Bronşiolit, Yabancı Cisim"Klinisyen: Özge Yılmaz
Radyolog: Mine Özkol
11:00-11:30 Kahve Arası
11:30-12:30 Pediatrik Toraks Klinik-o-Radyoloji: Özel Durumlar
"Tüberküloz, Bronşektazi, Kistik Fibrozis, Bronkopulmoner Displazi"Klinisyen: Mehmet Köse
Radyolog: Gonca Koç
12:30-13:30 Öğle Yemeği
13:30 -14:30 Pediatrik Toraks Klinik-o-Radyoloji: Özel Durumlar
"İnterstisyel Akciğer Hastalıkları, Akciğer Nodülleri, Obliteratif Bronşiolit, Sık görülen konjenital anomaliler"Klinisyen: Seda Uyan
Radyolog: Süreyya Burcu Görkem
14:30-15:00 Hangi çocukta akciğer grafisi ve BT istenmeli? Hasan Yüksel
15:00-15:30 Kapanış ve geri bildirim

 

Kurs 5 Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Kursu
Kurs Başkanları: Murat Duman, Dinçer Yıldızdaş
08:30-09:00 Tanışma-Açılış
09:00-09:30 Çocuk hastaya acilde yapılandırılmış yaklaşım - Hayri Levent Yılmaz
09:30-10.00 Sepsis-septik şok - Agop Çıtak
10:00-10:30 Olgularla akut karın ağrısına yaklaşım - Murat Duman
10:30-10:45 Kahve Arası
10:45-11:15 İntrakranial basınç artışı ve tedavisi - R. Dinçer Yıldızdaş
11:15-11:45 Status epileptikus - Nilden Tuygun
11:45 -13:30 Öğle Yemeği
13:30 -14:15 Çocuklarda mekanik ventilasyon - Tanıl Kendirli 
14:15-14:45 Akut solunum sıkıntısı sendromu ve tedavisi - Esra Şevketoğlu
14:45-15:15 Çocuk yoğun bakımda sedasyon ve analjezi - Nilüfer Yalındağ Öztürk
15:15-15:30 Kahve Arası
15:30- 16:00 Kafa travmasına yaklaşım - Murat Anıl
16:00-16:30 İnotrop ve vazpresör ilaç kullanımı - Nurettin Onur Kutluk
16:30-17:15 Olgularla çocuk acil ve yoğun bakım - Oğuz Dursun
17:15-17:30 Kursun değerlendirilmesi ve kapanış

 

Kurs 6

turk neonatoloji dernegi logo v2

Türk Neonatoloji Derneği Temel Mekanik Ventilasyon Kursu
Kurs başkanları: Hasan Özkan, Şule Yiğit

09:00-10.00 Solunum fizyolojisi ve solunum destek ilkeleri - Ebru Yalın İmamoğlu
10.00-11:00 Mekanik ventilasyon uygulamalarında temel kavramlar - Esra Önal
11:00-11:30 Kahve Arası
11:30-12:30  Olgularla non invazif ventilasyon - Saadet Arsan
12:30-14:00 Öğle Yemeği
13:30 -14:00 Ventilatördeki hastanın bakımı ve izlemi - Betül Acunaş
15:00-16:00 Olgularla konvansiyonel mekanik ventilasyon - Zeynep İnce
16:00-16:30 Kahve Arası
16:30-17:30 Olgularla ventilatörden ayırma - Serdar Cömert
Kurs 7 Radyoloji Kursu
Kurs Başkanı: Sebuh Kuruğoğlu
08:45-10:30  Çocuklarda batın görüntüleme - Sebuh Kuruğoğlu
10:30-11:00 Kahve Arası
11:00-12:30  Çocuklarda genitoüriner görüntüleme - Sebuh Kuruğoğlu
12:30-13:30 Öğle Yemeği
13:30 -15:00  Çocuklarda alt solunum yolu enfeksiyonlarını görüntüleme - Sebuh Kuruğoğlu
15:00-15:30 Kahve Arası
15:30- 18:00  Çocukluk çağı artritlerinde görüntüleme - Sebuh Kuruğoğlu

 

Kurs 8 Beslenme Kursu
Kurs Başkanları: Fügen Çullu Çokuğraş, Ayşe Selimoğlu
09:00-09:20 Erken dönem beslenmenin mikrobiyota ve immüniteye etkisi - Funda Çetin
09:20-09:30 Tartışma
09:30-09:50 Tamamlayıcı beslenmede pratik yaklaşımlar - Ayşe Selimoğlu
09:50-10:00 Tartışma
10:00-10:20 Çocuklarda vitamin-mineral desteği Ne zaman? Nasıl? Mustafa Akçam
10:20-10:30  Tartışma
10:30-11:00 Kahve Arası
11:00-11:20 İnfantil kolik, regürjitasyon, kabızlıkta anne ve çocuk beslenmesi - Vildan Ertekin
11:20-11:30 Tartışma
11:30-11:50 İrritabl barsak hastalığı ve kabızlıkta beslenme - Fulya Gülerman
11:50-12:00 Tartışma
12:00-12:20 Besin alerjilerinde beslenme yaklaşımları - Fügen Çullu Çokuğraş
12:00-12:30 Tartışma
12:30-13:30 Öğle Yemeği
13:30-13:50 Kistik fibrozda beslenme - Özlem Durmaz
13:50-14:00 Tartışma
14:00-14:20 Hafif-orta malnütrisyonda beslenme yaklaşımları - Ahmet Baştürk
14:20-14:30 Tartışma
14:30-14:50 Enteral beslenme; ne zaman? Nasıl? Engin Tutar
14:50-15:00 Tartışma
15:00-15:15 Kahve Arası
15:15-15:35 Eozinofilik hastalıklarda beslenme - Çiğdem Arıkan
15:35-15:45 Tartışma
15:45-16:05 Kronik hastalıklarda beslenme ipuçları - Yaşar Doğan
16:05-16:15 Tartışma
 16:15-16:35 Örneklerle parenteral beslenme - Merve Kesim Usta
 16:35-16:45 Tartışma

 

Saat Prof. Dr. Sezai Bedrettin Tümay Salonu
21.00 SÖYLEŞİ
SANAT, HAYAT VE HEKİMLİK ÜZERİNE

Ercan Kesal, Nazan Kesal

 

Saat Prof. Dr.
Sezai Bedrettin Tümay Salonu
Prof. Dr.
Özdemir İlter Salonu
Prof. Dr.
Metine Bilger Salonu
Prof. Dr.
Şükran Yalçındağ Salonu
08:30-10:00 AÇILIŞ OTURUMU: ÇOCUK VE ŞİİR
Oturum başkanları: Mehmet Vural, Özgür Kasapçopur
Çocuk ve şiir - Sunay Akın
Çocuk, şiir ve sinema - Ercan Kesal
Çocuk hekimi iken ozan olmak: Ceyhun Atuf Kansu - Bahar Gökler
     
10:00-11:00 head
ÇOCUK HEKİMLİĞİNİN DÜNÜ, BUGÜNÜ VE YARINI

Oturum başkanları: Fügen Çullu Çokuğraş, Çiğdem Aktuğlu Zeybek
Konuşmacılar: Alfred Tenore, Şükrü Hatun 
     
11:00-11:30 Kahve Arası
11:30-12:15 nutriciahead v2

Uydu Sempozyumu

Oturum başkanı: Ener Çağrı Dinleyici
Human milk bioactives: postbiotics, HMOs / Anne sütü biyoaktifleri: Postbiyotikler ve anne sütü oligosakkartileri (HMO) - Flavia Indrio
     
12:15-13:15 Öğle Yemeği
13:15-14:15 head
KONFERANS
Oturum Başkanları: Erbil Ünsal, Nuray Aktay Ayaz
Çocukluk çağı bağ dokusu hastalıklarını nasıl tanıyalım? Clarissa Pilkington
PANEL
PEDİYATRİK KARDİYOLOJİDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR
Oturum Başkanları: Funda Öztunç, Rukiye Eker Ömeroğlu
Konjenital kalp hastalıklarının tanı ve tedavisinde güncel yaklaşımlar - Ahmet Çelebi
Aritmi tedavisinde güncel yaklaşımlar - Celal Akdeniz
ARA'da değişen tanı kriterleri/güncel yaklaşım - Zülal Ülger
KONFERANS
Solunum yolu enfeksiyonlarında hekimlik sanatı Ateş Kara, Hasan Tezer
EPA/UNEPSA-IPA Oturumu 
14:15-15:00 PANEL
YENİLİKÇİ TEDAVİ YAKLAŞIMLARI: SMA'DA GEN REPLASMAN TEDAVİSİ
Oturum Başkanı: Sema Saltık
Konuşmacılar: Ferda Özkınay, Serhat Güler
     
15:00 - 15:30 Kahve Arası
15:30-16:15

 sma

Uydu Sempozyumu 
Oturum başkanı: Cumhur Aydemir
Fetal programlama ve obezite - Serap Kalkanoğlu Sivri

     
16:15-17:15 interakETKİLEŞİMLİ (İNTERAKTİF)
OTURUM: ÇOCUKLUK ÇAĞINDA SÜREGEN ÖKSÜRÜK
Oturum Başkanı: Haluk Çokuğraş
Konuşmacılar: Ayşe Ayzıt Kılıç, Mehmet Ada, Bülent Karadağ
PANEL
YOĞUN BAKIMDA GÜNCELLEME
Oturum Başkanları: Metin Karaböcüoğlu, Agop Çıtakİnvaziv mekanik ventilasyon - Demet Demirkol
Renal replasman tedavisi - Esra Şevketoğlu
Ekstrakorpereal membran oksijenizasyonu - Tanıl Kendirli
PANEL
Oturum başkanları: Neslihan Mungan, Hacer Ergin
Kalıtsal metabolizma hastalıklarında tanı ve tedavi yolculuğu- QUO VADİS - Fatih Ezgü
UZMANINA DANIŞALIM
Oturum başkanları: Abdülkadir Bozaykut, Çağatay Nuhoğlu
Çocuk ve göz sağlığı - Tülin Berk
Çocuk ve diş sağlığı - Ali Menteş
17:15-18:00 interakETKİLEŞİMLİ (İNTERAKTİF) OTURUM: ÇOCUKLUK ÇAĞINDA DÖKÜNTÜ
Oturum başkanları: Özcan Bör, Güldane Koturoğlu
Enfeksiyon - Ergin Çiftci
Romatoloji- Yelda Bilginer
Alerji- Koray Harmancı 
PANEL
GÖĞÜS HASTALIKLARINDA GÜNCELLEME

Oturum başkanları: Yaşar Doğan, Figen İnce
Bronşiolite yaklaşım - Velat Şen
Pnömonilere yaklaşım - Nural Kiper
PANEL
HEMATOLOJİDE GÜNCELLEME

Oturum başkanları: Tiraje Celkan, Namık Özbek
İdiyopatik trombositopenide yeni kılavuzlar eşliğinde tedavi - Şule Ünal
Operasyon öncesi hematolojik değerlendirme: Hangi test? Ne kadar gerekli? Zühre Kaya
Trombozlu çocuk: Kime hangi testler yapılmalı? Hangi ilaç? Ne kadar tedavi? Hale Ören
PANEL GLUTEN İLİŞKİLİ HASTALIKLAR
Oturum başkanları: Fügen Çullu Çokuğraş, Tanju Özkan
Çölyak Hastalığı - Buket Dalgıç
Çölyak dışı gluten duyarlılığı ve alerjisi- Aydan Kansu

 

Saat Prof. Dr.
Sezai Bedrettin Tümay Salonu
Prof. Dr.
Özdemir İlter Salonu
Prof. Dr.
Metine Bilger Salonu
Prof. Dr.
Şükran Yalçındağ Salonu
08:00-09:00 Sözel bildiriler 1
Bildiri başkanları: Seda Geylani Güleç, Dilek Uludağ Alkaya
Sözel bildiriler 2
Bildiri başkanları: Meltem Erol, Ayşegül Ünüvar
Sözel bildiriler 3
Bildiri başkanları: Güner Karatekin, Şahin Hamilçıkan
Sözel bildiriler 4
Bildiri başkanları: Adem Karbuz, Serdar Cömert
09:00-10.00 KONFERANS
Oturum başkanları: Mübeccel Demirkol, Ertuğrul Kıykım
Çocuklarda ne zaman metabolik hastalık düşünelim? Saadet Andrews
PANEL
GASTROENTEROLOJİDE GÜNCELLEME
Oturum başkanları: Tufan Kutlu, Reha Artan
Sindirim sistemi hastalıklarında probiyotiklerin rolü - Ömer Faruk Beşer
Keşfinin 38.yılında Helicobacter Pylori - Deniz Ertem
PANEL - AHMET ARVAS ONURUNA
SAĞLAM ÇOCUK İZLEMİ

Oturum başkanları: Emel Gür, Olcay Yasa
Çocuk sağlığı izleminde dikkat edilecek noktalar- Emel Örün
Rutin taramalarda son gelişmeler- Oya Baltalı
Sık rastlanan sorunlar - Perran Boran
 
10:00-10:45 nutricia
UYDU SEMPOZYUMU
Oturum başkanı: Fügen Çullu Çokuğraş
Malnütrisyon tanı ve tedavisi - Ömer Faruk Beşer
     
10:45-11:15 Kahve Arası
11:15-12:15 KONFERANS
Oturum başkanları: Murat Elevli, Mukaddes Kalyoncu
Kawasaki Hastalığı - Ali Yalçındağ
KONFERANS
Oturum başkanı: Özlem Hergüner
Erken tedavi için olgularla hipotoniden SMA'ya yolculuk - Sema Saltık
YENİDOĞANDA GÜNCELLEME
Oturum başkanları: Asuman Çoban, Esin Koç
Surfaktan tedavisinde yenilikler - Nilgün Köksal
Hipoksik iskemik ensefalopati tedavisinde yenilikler - Mete Akisu
Intraventriküler hemorajide yeni yaklaşımlar - Eren Özek
Sözel bildiriler 5 - Çocuk Acil ve Yoğun Bakım
Bildiri başkanı: Güntülü Şık
12:15-13:00

gsk
Uydu Sempozyumu

Meningokok B'yi engellemek: Sözümüzü tutuyoruz
Oturum Başkanı: Serdar Öztürk
Konuşmacılar: Selim Badur, Nuran Salman

     
13:00-14:00 Öğle Yemeği
14:00-15:00 PANEL - AHMET ARVAS ONURUNA
AŞI KARARSIZLIĞI

Oturum başkanı: Zafer Kurugöl
Hazırlayıcı faktörler - Muzaffer Eskiocak
Günümüzde gelinen nokta - Emel Gür
Aşı kabulünü artırmak için yapabileceklerimiz - Feyza Koç
PANEL
BÜYÜK SORUN: SÜREGEN HASTALIKLARDA ÇOCUKLUKTAN ERİŞKİN DÖNEME GEÇİŞ

Oturum başkanları: Çağlar Çıtak, Vefik Arıca
Pediatrist gözü ile - Harika Alpay
Erişkin gözü ile - Serdal Uğurlu
interak
PANEL
GENETİKTE GÜNCELLEME: YENİ YOLAKLAR VE YENİ TESTLER (OLGU ÖRNEKLERİYLE İNTERAKTİF OTURUM)
Oturum başkanları: Mehmet Seven, Ercan Mıhçı
Konuşmacılar: Beyhan TüysüzÖzgür Çoğulu, Banu Nur

Sözel bildiriler 6 - Çocuk Hematoloji ve Onkoloji
Bildiri başkanları: Süheyla Ocak, Meltem Albayrak
15:00-15:45 pfizer
UYDU SEMPOZYUMU

Oturum başkanı: Zafer Kurugöl
Meningokok hastalıkları: Hangi aşı, ne zaman? Zafer Kurugöl, Dilek Yılmaz Çiftdoğan
     
15:45-16:15 Kahve Arası
16:15-17:15 KONFERANS
ÇAĞIMIZIN BÜYÜYEN SORUNU: OBEZİTE VE HİPERTANSİYON
Oturum başkanları: Necla Buyan, Ozan Özkaya
Obezite ve metabolik sendrom - Özgür Pirgon
Hipertansiyon - Kenan Bek
PANEL
ÇOCUK ACİLDE GÜNCELLEME: SOLUNUM SIKINTISI OLAN ÇOCUĞA YAKLAŞIM
Oturum başkanları: Nilden Tuygun, Dinçer Yıldızdaş
Yatak başı ultrasonografi (USG) kullanımı- Murat Duman
Oksijen ve non-invaziv solunum destek tedavileri - Eylem Ulaş Saz
Medikal tedavi yaklaşımları - Hayri Levent Yılmaz
PANEL
ADOLESANDA RİSKLİ DAVRANIŞLAR VE REZİLYANS

Oturum başkanları: Oya Ercan, Orhan Derman
Adolesanda tütün, alkol ve madde kullanımı - Kayı Eliaçık
Adolesanda şiddet davranışı - Aylin Yetim Şahin
Rezilyans - Gökhan Oral
Sözel bildiriler 7
17:15-18:15 interak
ETKİLEŞİMLİ (İNTERAKTİF) OTURUM: ÇOCUKLUK ÇAĞINDA ÖDEM

Oturum başkanları: Lale Sever, Ayşe Güler Eroğlu
Nefroloji gözüyle ödem - İsmail Dursun
Kardiyolojik ödem - İlker Kemal Yücel
Alerji bakış açısı ile ödem- Safa Barış
PANEL
Oturum başkanları: Yunus Söylet, Osman Dönmez
Cerrahi ürolojik aciller - Mehmet Eliçevik
Cerrahi aciller - Rahşan Özcan
PANEL
Oturum başkanları: Levent Saltık, Emine Güllüelli
Çocuk ve spor - Ela Tarakçı, Bülent Bayraktar
KONFERANS
Oturum başkanları: Ferhan Kandemir, Nafiye Urgancı
Çocuklarda yapısal hastalıkların evrimsel kökeni - Ergün Çil

Saat Prof. Dr.
Sezai Bedrettin Tümay Salonu
Prof. Dr.
Özdemir İlter Salonu
Prof. Dr.
Metine Bilger Salonu
Prof. Dr.
Şükran Yalçındağ Salonu
08:00-09:00 Sözel bildiriler 8
Bildiri başkanı: Sadık Sami Hatipoğlu
Sözel bildiriler 9
Bildiri başkanları: Akın İşcan, İhsan Kafadar
Sözel bildiriler 10
Bildiri başkanları: Mehmet Satar, Yasemin Akın
Sözel bildiriler 11
Bildiri başkanları: Nursel Elçioğlu, Esra Kılıç
09:00-10.00 KONFERANS
Oturum başkanları: Alev Hasanoğlu, Sertaç Arslanoğlu
Çocukluk çağında aralıklı açlık diyeti - Selda Hızel Bülbül, Nur Arslan
PANEL
NEFROLOJİDE GÜNCELLEME

Oturum başkanları: Mesiha Ekim, Hakan Poyrazoğlu
Mikrobiyata böbreği etkiliyor mu? Ahmet Nayır
Genetik nefrolojiye neler kattı? Fatih Özaltın
PANEL
ENDOKRİNDE GÜNCELLEME

Oturum başkanları: Oya Ercan, Rüveyda Bundak
Konjenital hiptiroidizm taraması - Esra Papatya Çakır
Endokrinolojik nedenli hipoglisemiler - Erdal Eren
Tip I diyabet tedavisinde yenilikler - Şükrü Hatun
interak

KONFERANS - GENETİK
CRISPR-CAS9” GENOM DÜZENLEME (EDITING) YÖNTEMİ: GENETİK TANI VE TEDAVİLERİNDE KULLANIM

Oturum başkanları: Koray Boduroğlu, Şehime Temel 
CRISPR-CAS9 genom editing yöntemi prensipleri ve güncel kullanımı - Ferda Özkınay
CRISPR-CAS9 genom editing teknikleri - H. Güneş Özhan
10:00-11:00 KARŞIT GÖRÜŞLER OTURUMU
Oturum başkanları: Aysun Bideci, Fahri Ovalı
D vitamini (Az mı ? Çok mu?) Abdullah Bereket, Olcay Evliyaoğlu
TPKcocuk romatoloji dernegi logo

PANEL
TÜRK PEDİATRİ KURUMU ve ÇOCUK ROMATOLOJİ DERNEĞİ ORTAK OTURUMU

Oturum başkanları: Metin Kaya Gürgöze, Balahan Bora Makay
Çocukluk çağında süregen artritleri nasıl tanıyalım ve yönetelim? Kenan Barut
Çocukluk çağında vaskülitleri nasıl tanıyalım ve yönetelim? Betül Sözeri
Çocukluk çağında PFAPA sendromunu nasıl tanıyalım ve yönetelim? Amra Adroviç
PANEL
ONKOLOJİDE GÜNCELLEME

Oturum başkanı: Nurdan Taçyıldız, Alp Özkan
Kansere ailevi yatkınlık: Hangi hasta? Hangi aile? Elif Güler
Beslenme-kanser ilişkisi: Ne yiyelim? Dilek İnce
Malignite olmasın? Pediatrik kanserlerde uyarıcı bulgular - Dildar Bahar Genç
KONFERANS
Oturum başkanları: Filiz Bakar, Çiğdem El
Ekran bağımlılığı -Burak Doğangün, Şafak Eray
11:00-11:30 Kahve Arası
11:30-12:15 evolvia
Uydu Sempozyumu

İSPA Tedavisinde Yenilikçi Yaklaşımlar
Oturum başkanı: Turgay Coşkun
Konuşmacı: Zeynep Tamay
     
12:15-13:00 KONFERANS
Oturum başkanları: İsmail Göçmen, Hanifi Soylu
Çocukluk çağında istismar: Tıbbi açıdan çocukluk çağında istismarı nasıl önleyelim - Orhan Derman
Hukuksal açıdan çocukluk çağında istismarı nasıl önleyelim? Şahin Antakyalıoğlu
PANEL
İMMÜNOLOJİ

Oturum başkanları: Yıldız Camcıoğlu, Mutlu Yüksek
Ne zaman primer immün yetmezlik düşünelim? İsmail Reisli
Nötropeni ve nötrofil fonksiyon bozukluklarına yaklaşım - Şebnem Kılıç
PNE

PINE SMART BEBEK BEZİ OTURUMU

Oturum başkanı: Zeynep Güngör, Aysun Karabay Bayazıt
İdrar yolu enfeksiyonuna güncel yaklaşım - Selçuk Yüksel
İdrar yolu enfeksiyonu tanısına pratik yaklaşım - Özlem Balcı Ekmekçi
EPA/UNEPSA/IPA Oturumu
13:00-14:00 Öğle Yemeği
14:00-14:45 novartis UYDU SEMPOZYUMU
TANIDAN TEDAVİYE OTOİNFLAMATUAR HASTALIKLAR

Oturum başkanı: Seza Özen
Otoinflamatuar hastalıkların yönetimi: Kontrol kimde? - Seza Özen
Güncel veriler ile SJIA tedavisinde Canakinumab - Sezgin Şahin
     
14:45-15:45 PANEL
DEPREM VE ÇOCUK
Oturum başkanları: Rejin Kebudi, Bülent Zülfikar
Türkiye'de deprem gerçeği - İsak Yılmaz
Felaketler sırasında etkilenen çocukların sağlığı - Mehmet Şükrü Sever
PANEL
ALERJİDE GÜNCELLEME
Oturum başkanı: Nermin Güler, Nerin Bahçeciler
Anafilaksiye yaklaşım - Derya Altıntaş
Ürtikere yaklaşım - Nihat Sapan
PANEL
YENİDOĞAN OTURUMU: TND REHBERLERİ NE DİYOR?
Oturum başkanları: Nuray Duman, Sezin Ünal
Yenidoğan kan ürünleri transfüzyonu - Merih Çetinkaya
Yenidoğanın güvenli nakli - Nejat Narlı
RSV profilaksisi - Tuğba Erener Ercan
PEDİATRİDE TANILANDIRMASI ZOR OLGULAR VE PAYLAŞIMI
Oturum başkanları: Kenan Barut, Ömer Faruk Beşer
15:45-16:15 Kahve Arası
16:15-17:30 KONFERANS
Yapay zeka - Orhan Bursalı, Cem Sayın, Tanol Türkoğlu 
PANEL
ÇOCUK NÖROLOJİDE GÜNCELLEME
Oturum başkanı: Kürşat Bora Çarman, Gülten Erçal
Epileptik nöbetlerden epilepsiye - Kürşad Aydın
Epilepsi dışı vitamin ile tedavi edilebilen pediatrik nörogenetik hastalıklar - Uluç Yiş
PANEL
ENFEKSİYON HASTALIKLARINDA GÜNCELLEME

Oturum başkanları: Haluk Çokuğraş, Ateş Kara
Güncel tüberküloz tedavisi - Mustafa Hacımustafaoğlu
Yeni tanıştığımız enfeksiyonlar - Hasan Tezer
PEDİATRİDE TANILANDIRMASI ZOR OLGULAR VE PAYLAŞIMI
Oturum başkanları: Kenan Barut, Ömer Faruk Beşer
17:30-18:30 ASİSTAN FORUMU
Türkiyede asistanlıktan yurtdışında kariyere uzanan yol - Saadet Andrew, Ali Yalçındağ, Gizem Pamuk, Övgü Kul
   

Saat Prof. Dr. Şükran Yalçındağ Salonu
08:00-09:00 Sözel Bildiriler 12
09:00-10.00 AKILCI İLAÇ OTURUMU
Oturum Başkanları: Cemal Mert, Figen İnce
Konuşmacı: Emin Ünüvar
10:00-11:00 KAPANIŞ OTURUMU
100. yılında 23 Nisan ve Çocuk Hekimleri - Özgür Kasapçopur